Cercador UNEN

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS


L’equip humà d’UNEN és part fonamental de l’èxit en la seva activitat. Perquè tots els empleats/des puguin donar el millor d’ells mateixos, UNEN ofereix plans de desenvolupament i formació professional, a més de proporcionar un entorn laboral segur i un pla de carrera professional a llarg termini. Les persones que formen UNEN són el factor més rellevant del seu èxit. Amb aquesta excepcional matèria prima, la fórmula per a la nostra millora continuada se centra en proporcionar uns plans de desenvolupament i formació professional que permetin al talent brillar, desenvolupar-se i posar a l’abast dels treballador/es eines que els facilitin abordar la seva tasca.

Prioritats estratègiques

Alguns dels principis fonamentals que regeixen les polítiques corporatives de recursos humans de la companyia se sustenten en les actuacions comunes següents:
- Atreure, conservar i motivar persones amb talent.
- Promoure el treball en equip i el control de la qualitat, com eines per impulsar l’excel•lència de la feina ben feta.
- Gestió del desenvolupament basat en la premissa que tota persona realitzar millor el seu treball si coneix els objectius de la companyia i com contribuir amb les seves habilitats a la consecució de les metes establertes, a la vegada que rep un retorn constructiu dels seus esforços i resultats, i s’estableixen plans de desenvolupament personal.
- Actuar amb rapidesa, fomentant la presa de responsabilitats.
- Donar suport i incrementar la formació i l’aprenentatge.
- Innovar per millorar processos i serveis.

Igualtat, diversitat i integració
La igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte pels drets humans, que són principis bàsics recollits al manual de conducta de l’empresa, són també determinants a l’hora de promoure el desenvolupament professional i personal de tots els empleats/des d’UNEN.

UNEN rebutja la discriminació per qualsevol motiu i, en particular, per raó d’edat, sexe, religió, raça, orientació sexual, nacionalitat o discapacitat. Aquest compromís s’estén als processos de selecció i promoció, que es basen en l’avaluació de les capacitats de la persona, en les anàlisis dels requeriments del lloc de treball i en el desenvolupament individual.
UNEN manté un fort compromís amb la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats/des. La companyia té com a objectiu que el creixement i la creació de valor sigui sempre compatible amb abastar el nivell de satisfacció més gran de la seva plantilla.

Formació

Tenim cura de la incorporació de les noves persones a la companyia, trametent-los la nostra cultura organitzativa, plans i objectius corporatius, facilitant-ne l’acollida i l’adaptació a la companyia. UNEN disposa de programes de formació continuada i desenvolupament d’habilitats, orientats a cobrir les carències i necessitats formatives dels empleats/des, que s’identifiquen durant l’any i que estan en línia amb les competències establertes en les anàlisis de lloc. Els plans de formació tenen l’objectiu de satisfer les necessitats formatives dels empleats/des, per al correcte desenvolupament del seu treball i per al seu desenvolupament professional i personal.
Fem prevaldre la promoció professional de les persones amb elevat grau d’implicació i compromís amb UNEN, basada en criteris clars de capacitat, competència i mèrits professionals, a la vegada que una orientació clara cap al client i els resultats d’EXCEL•LÈNCIA.

Pla de seguiment i vies de comunicació:

UNEN és conscient que l’actiu més important de la companyia són els seus empleats/des. Arran d’això, s’aposta per un pla de seguiment des de recursos humans.
L’objectiu principal és el suport a les noves incorporacions i oferir un seguiment continuat durant la seva evolució a l’empresa.
Aquest pla consta de les accions següents:
1. Pla de formació de la persona acaba d’incorporar, amb aquesta formació es pretén donar una visió general d’UNEN. Coneixerà en profunditat l’operativa del seu lloc de treball i de manera general el funcionament global de l’empresa.
2. Entrevistes periòdiques d’integració. L’objectiu de l’entrevista esmentada és conèixer quina és la situació, satisfacció a nivell de projectes, empresa, funcions... i establir un canal alternatiu de comunicació, amb el qual a més millorarem el flux d’informació de l’empresa.
3. Entrevista de seguiment anual. Transcorregut el primer any a UNEN fem aquesta entrevista, amb l’objectiu de realitzar un seguiment de l’evolució i satisfacció amb el projecte, responsables, direcció, etc.
4. Enquesta per a l’anàlisi de clima laboral (realitzem anualment). Enquesta l’objectiu de la qual és conèixer el clima laboral en diferents aspectes com: cultura, caps de projecte, comunicació, formació, promoció, etc.
5. Avaluació de desenvolupament que es realitza amb una freqüència anual, és una eina que ens ajuda a garantir que tothom que treballa a UNEN tingui un feedback sobre el seu desenvolupament, de com està fent la seva feina, conèixer la visió que els seus col•laboradors o superiors tenen d’ells, quins són els punts forts i quines les àrees de millora.
Amb aquesta eina evitarem que hi hagi judicis subjectius, tindrem la possibilitat d’expressar-nos mitjançant un canal formal.
Tota la informació extreta d’aquesta enquesta i de les reunions, és analitzada de manera global. Amb aquestes dades, s’estableixen índexs de satisfacció generals en diferents aspectes, que ens ajuden al departament de recursos humans i a la direcció a establir línies de millora.
6. Bústia de suggeriments, on tot empleat/da podrà deixar tots aquells suggeriments que cregui oportuns.

Seguretat, salut i benestar del personal

Estem compromesos amb la millora de l’acció preventiva, inclòs el deure de complir amb els requisits legals aplicables, a través de la planificació d’un conjunt coherent de mesures, tendents a elevar els nivells de seguretat, salut i benestar del personal, mitjançant l’avaluació de riscos, la planificació de mesures de control, la seva implementació, operació i seguiment, la comunicació, consulta i participació del personal. Tot això, integrant la gestió preventiva dins del nostre sistema general de gestió.
En definitiva, entenem que prosperitat no és només creixement econòmic, sinó també progrés social, ús responsable dels recursos i protecció de l’entorn.Youtube UNEN Facebook UNEN Twitter UNEN Linkedin UNEN Instagram UNEN
Imprimir Pàgina Imprimir Pàgina
Enviar pàgina a un amic Enviar pàgina a un amic
Compartir pàgina Compartir pàgina
| español | english | català | português | français |
Web  Aenor. Certificat 9001 Web  Aenor. Certificat 14001 Web  Aenor. Certificat 18001 Web  IQNet Web  Spain Green Building Council Web  Anese Web  Anese Web  Breeam Web  Well
avís legal     política de protecció de dades
     Unen Serveis per a l'Arquitectura - Tots els drets reservats © 2013