Cercador UNEN

AVíS LEGAL


1. Consideracions generals.

L'accés a aquesta WEB es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

L'accés i posterior utilització de la WEB per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals.

Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'accés a la WEB a través les adreces d'URL https://www.unen.es/ té caràcter gratuït pels Usuaris i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o cap registre.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquesta WEB, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

La WEB facilita als visitants i usuaris d'aquest, l'accés a una àmplia diversitat de prestacions i continguts: Informació corporativa; ofertes d'ocupació; gestió de persones; canal de notícies; Atenció al client; blog, entre d’altres.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals, així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida. https://www.unen.es/ podran modificar, en qualsevol moment que estimin oportú la configuració, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés a aquests, procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies així li ho permetin, a través de la seva publicació en cadascuna de les Webs.

2. Identitat del titular de la Web.

Les dades identificatives del responsable d'https://www.unen.es/ són els que figuren a continuació:

UNEN Serveis per a l'Arquitectura S.L.

C/ Conde de Peñalver, 92. C.P. 28006 Madrid.

C.I.F./N.I.F: B-85690832

Inscrit en el domini www.unen.es en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 26.857, Foli 9, Secció 8, Fulla M-484000, Inscripció 3 amb data 27 de març de 2014.

D'ara en endavant, UNEN

3. Drets i obligacions del prestador dels serveis.

Com a proveïdor del servei, UNEN es troba obligada a prestar els serveis oferts per la present WEB, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari, així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, UNEN té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís, l'accessibilitat a la present WEB, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa, procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present WEB es realitzarà per compte i risc de l'usuari.

UNEN no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

UNEN no garanteix el contingut subministrat, en el seu cas, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona facin d'aquesta.

Els drets de propietat intel•lectual sobre la present WEB són titularitat de UNEN. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia.

4. Drets i obligacions de l'usuari.

En tot moment, l'usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present WEB d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel•lectual de UNEN o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present WEB s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de UNEN, per a altres usuaris de la WEB o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que UNEN posa a la seva disposició, cap acció que fereixi o comporti alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la present WEB, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, UNEN es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquesta WEB.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels seus Serveis.

UNEN no garanteix la disponibilitat i continuïtat quan el funcionament de la WEB o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

En qualsevol cas, UNEN realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present WEB.

Així mateix, UNEN no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament d'aquest.

UNEN ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de caràcter personals facilitades per l'usuari.

Malgrat que UNEN ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software y hardware) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

UNEN s'eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

L'usuari accepta que la WEB ha estat creada i desenvolupada de bona fe per UNEN amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera a UNEN de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la WEB pogués produir-li durant la seva navegació per aquest.

6. Drets de propietat intel•lectual.

Tots els drets sobre el contingut de la present WEB pertanyen a UNEN, excepte aquells d'empreses amb les quals UNEN hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial.

Tots els continguts de la WEB (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, gràfics, frames, bàners, software i els seus diferents codis font, àudio i vídeo) són propietat de UNEN, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part d'aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual e industrial, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut de la WEB és propietat exclusiva de UNEN.

Tot el software utilitzat en l'ús i desenvolupament de la WEB és propietat de UNEN o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logos de UNEN que apareixen en la WEB, són titularitat de UNEN, i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquesta WEB poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

La posada a disposició i ús de les bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de UNEN, que figuren en la WEB, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

7. Vincles o enllaços hipertextuals.

No es podrà establir cap vincle a aquesta WEB des de qualsevol altra WEB sense el previ i exprés consentiment de titular d'aquesta. La redifusió de continguts, queda prohibida, llevat d’acord entre el Lloc web d'origen i Lloc web de destinació. Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) a aquesta WEB hauran d'assegurar i comprometre's referent a les regles de UNEN.

Aquestes regles consisteixen en (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la home page de UNEN, (ii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça URL de la Web, (iv) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de UNEN o dels seus clients.

En el cas que la present pàgina WEB pogués contenir vincles o enllaços amb altres llocs web no gestionats per UNEN, aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests llocs, ni és responsable del contingut d'aquests. Els links que aquesta WEB pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests. La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que UNEN promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests llocs web.

En tot cas, UNEN s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests terceres enfront de qualssevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

8. Protecció de dades de caràcter personal i política de cookies.

Pots accedir a tota la informació sobre aquest tema en Protecció de Dades i Política de Cookies.

9. Nul•litat i ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de Condicions i tenint la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions, hagués d'afectar-les de manera integral.

10. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant l'Usuari com UNEN, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de ciutat de Madrid (Madrid).Youtube UNEN Facebook UNEN Twitter UNEN Linkedin UNEN Instagram UNEN
Imprimir Pàgina Imprimir Pàgina
Enviar pàgina a un amic Enviar pàgina a un amic
Compartir pàgina Compartir pàgina
| español | english | català | português | français |
Web  Aenor. Certificat 9001 Web  Aenor. Certificat 14001 Web  Aenor. Certificat 18001 Web  IQNet Web  Spain Green Building Council Web  Anese Web  Anese Web  Breeam Web  Well
avís legal     política de protecció de dades
     Unen Serveis per a l'Arquitectura - Tots els drets reservats © 2013